Specjalizacje

Świadczymy pełną obsługę prawną dla przedsiębiorców polskich, także z terenu Unii Europejskiej i z państw trzecich.
Nasi Klienci działają w różnych formach prawnych m.in. spółki prawa handlowego,  działalności wpisane do Centralnej Ewidencji, stowarzyszenia, fundacje.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszej praktyki.

 • Prawo budowlane i proces inwestycyjny

  Posiadamy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji już od 2000 roku. Doradzaliśmy naszym Klientom – zarówno Inwestorom, jak i Wykonawcom i Podwykonawcom przy kilkudziesięciu już inwestycjach o łącznej wartości grubo przekraczającej jeden miliard złotych.

  Doradzaliśmy i doradzamy przy inwestycjach hydrotechnicznych, ochrony brzegów, przeciwpowodziowych, infrastruktury portowej i dostępowej, liniowych inwestycjach telekomunikacyjnych, rozproszonych systemach informatycznych, budowie i modernizacji wielosensorowych systemów nadzoru, stacji radiolokacyjnych, drogach, transporcie szynowym, obiektach kubaturowych wszelkiego rodzaju, zakładach przetwarzania odpadów i wielu innych.

  Rozwiązywaliśmy dla naszych Klientów wszelkie możliwe problemy, jakie może napotkać zarówno Inwestor, jak i Wykonawca na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, w tym problemy środowiskowe, pozwoleń wodnoprawnych, pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, decyzji ze specustawy drogowej i powodziowej, odstąpienia od umowy z wykonawcą lub inwestorem, realizacji gwarancji zabezpieczenia, wszelkiego rodzaju problemy gwarancyjne, problemy z płatnościami itp. Do codziennych zadań należy doradztwo przy kontrolach wszystkich chyba instytucji kontrolnych i nadzorczych w Polsce, a jest ich niemało.

  Wśród naszych Klientów są zarówno organy administracji rządowej, samorządowej, firmy wykonawcze z sektora publicznego, prywatnego, od małych poprzez średnie do dużych i bardzo dużych. Doradzamy również firmom projektowym.

  Przy większości inwestycji pracujemy na wzorach FIDIC (czerwona i żółta książka) lub na wzorach Banku Światowego.

  Doradzamy przy inwestycjach zlokalizowanych na obszarze całego kraju z naciskiem na północ, centrum i północny-wschód oraz w polskich obszarach morskich.

 • Doradztwo korporacyjne

  Świadczymy pełne, bieżące doradztwo prawne dla spółek, jak również innych podmiotów. Oferujemy pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, powoływanie nowych podmiotów, przekształcenia, łączenie się oraz likwidacja podmiotów gospodarczych, fuzje i przejęcia, audyty prawne, analizy i diagnozy stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence), wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy), obsługa w zakresie prawa pracy.

 • Finansowanie działalności przedsiębiorców

  Na dłuższą metę, każdy Przedsiębiorca, który chce się rozwijać potrzebuje źródeł zewnętrznego kapitału. Może to być kapitał dłużny czy też właścicielski. Mogą to być np. pożyczki, kredyty czy obligacje. Mogą też być wpłaty kapitałowe lub z dopłat. Jest także wiele wysoce zaawansowanych instrumentów inżynierii finansowej, które pozwalają pozyskać finansowanie. Naszym zadaniem jest rozpoznać właściwą formę finansowania i ją przygotować. We współpracy z instytucjami finansowymi oraz poszukując źródeł finansowania jesteśmy w stanie pomóc w sfinansowaniu planowanych zadań.

 • Zamówienia publiczne

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, nabyte jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy z 1994 roku. Prawnicy Kancelarii występowali i co miesiąc występują wielokrotnie zarówno przez Zespołem Arbitrów, jak i Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi, reprezentując zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.

  Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy w obsłudze Zamawiających, którym doradzamy na wszystkich etapach: przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, jak i wszelkiej maści kontroli.

  Zdecydowana większość inwestycji realizowana jest przez naszych Klientów przy współfinansowaniu unijnym z różnych programów operacyjnych, w tym POIiŚ, POIG, Polska Wschodnia, PO Ryby, wszelkiego rodzaju fundusze ochrony środowiska.

  Posiadamy doświadczenie we współpracy z wieloma instytucjami pośredniczącymi i wdrażającymi, w tym CUPT, PARP, NFOŚ, WFOŚ, Urzędy Marszałkowskie i inne. Pozwala to nam na efektywny, choć często stanowczy, dialog z tymi instytucjami, zachowanie kwalifikowalności wydatków i unikanie sankcji.

  Posiadamy doświadczenie również przy przykrych aspektach inwestycyjnych, takich, jak odstąpienie od umowy z wykonawcą, rozliczenie budowy oraz jej kontynuacja z udziałem nowego wykonawcy. Choć staramy się rozwiązywać wszelkie problemy na drodze polubownej, skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi we wszelkich sprawach związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji.

  W trybie zamówień publicznych realizowaliśmy inwestycje wszystkich rodzajów i branż: hydrotechniczne, ochrony brzegów, przeciwpowodziowe, infrastruktury portowej i dostępowej, telekomunikacyjne, informatyczne, systemów nadzoru, stacji radiolokacyjnych, drogi, transport szynowy, obiekty kubaturowe wszelkiego rodzaju, zakłady przetwarzania odpadów i wiele innych.

  Wśród Zamawiających, którym doradzamy, są jest zarówno administracja rządowa, samorządowa, jak i wszelkiego rodzaju jednostki sektora finansów publicznych, jak i spółki celowe.

 • Inwestycje kapitałowe

  Obsługa wielu wejść kapitałowych nauczyła nas, że dobrze skonstruowane wejście kapitałowe, w tym przewidujące już także mechanizmy ewentualnego wyjścia, jest już dużą częścią sukcesu w Spółce. Pozwala to bowiem na skupienie się na działalności Spółki, a nie na relacjach wewnątrz organizacji. Zawsze jednak, czy występujemy po stronie Inwestora czy Podmiotu Poszukującego Kapitału pilnujemy jasności i precyzji zapisów tak, by uniknąć późniejszych sporów, oraz właściwego, uzgodnionego przez strony Inwestycji, balansu w ładzie korporacyjnym Spółki.

 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

  W dziedzinie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami unikalną cechą naszych prawników jest doświadczenie zdobyte zarówno w pracy dla organów administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, jak i przedsiębiorców działających w branży. Mieliśmy do czynienia z pełnym spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym dotyczących naliczania i windykacji opłat, eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów, transgranicznego przemieszczania odpadów, eksploatacji składowisk odpadów, wszelkiego rodzaju decyzji środowiskowych i odpadowych.
  Doradzaliśmy przy procesie przygotowania i realizacji jednej z dużych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), o zdolności przetwarzania przekraczającej 100 tys. Mg/rok, realizowanej w innowacyjnej, jedynej w Polsce technologii. Świadczymy bieżącą obsługę podmiotów prowadzących instalacje przetwarzania opadów komunalnych, zarówno posiadających status RIPOK, jak i innych.

 • Zagadnienia pomocy publicznej

  Pomoc publiczna to wszelka pomoc przyznawana przez państwo przedsiębiorcom, która grozi zachwianiem konkurencji. Co do zasady, pomoc publiczna jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, gdyż zakłóca konkurencyjności. Może być ona więc przekazywana na zasadach wyjątku i na ściśle określonych zasadach. Doradzamy w zakresie możliwości uzyskiwania pomocy publicznej i sprawozdawczości. Pomagamy w prawidłowym działaniu z uwzględnieniem możliwości udzielania i otrzymywania pomocy publicznej.

 • Obsługa prawna środków unijnych

  Duża część naszych Klientów to beneficjenci środków unijnych, które współfinansują znakomitą część inwestycji, przy których doradzamy. Doradzamy począwszy od początkowego etapu pozyskiwania tych środków (pre-umowy, umowy o dofinansowanie, prace studyjne, studia wykonalności itp.), poprzez wnioski o płatność i rozliczenie projektu.

  Konsultujemy problemy wynikłe przy wnioskach o płatność, sporządzamy aneksy i protokoły konieczności z zachowaniem wymogów wynikających z wytycznych, opracowujemy zastrzeżenia do informacji i opinii pokontrolnych, uczestniczymy w spotkaniach z personelem Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, opracowujemy opinie prawne.

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostki pośredniczącej II stopnia. Typowe sprawy, przy jakich doradzaliśmy, obejmowały problematykę kwalifikowalności wydatków, interpretacji umowy o dofinansowanie, zagadnień związanych z pomocą publiczną, wydłużenia okresów trwałości, poprawności dokumentów przedstawianych przez beneficjentów, odstępowanie od umów itp.

 • Obsługa prawna należności

  Gdy Przedsiębiorca nie może odzyskać swojej należności , wówczas zapewnimy kompleksową usługę zmierzającą do odzyskania należności w drodze procesu, arbitrażu lub mediacji. Mamy praktykę i doświadczenie w prowadzeniu spraw o zapłatę należności.

 • Mediacja i arbitraż

  W trakcie mediacji, Strony przy udziale Mediatora same wypracowują satysfakcjonujące je rozwiązanie. Podczas arbitrażu, Strony poddają swoją sprawę do rozstrzygnięcia zwykle autorytetowi lub specjaliście z danej dziedziny i wyrażają zgodę na stosowanie się do tego rozstrzygnięcia.

  Mamy duże doświadczenie i praktykę w występowaniu podczas mediacji i arbitrażu, zarówno jako pełnomocnik strony, jak i Mediator. Uważamy, że wiele spraw z korzyścią dla Klienta można rozwiązać stosując pozasądowe metody rozwiązywania sporów. Jeżeli natomiast zawiodą, co też może mieć miejsce, wówczas kompetentnie poprowadzimy proces sądowy.